Website voorwaarden

WEBSITE GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Algemeen
Avis, gezeteld te Almere, is de eigenaar van deze website en exploiteert deze website. In deze voorwaarden verwijzen ”wij”, ”onze” en ”ons” naar Avis Autoverhuur. U wordt verzocht deze voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens de website te gebruiken. Uw gebruik van de website betekent dat u er mee in stemt gebonden te zijn door deze voorwaarden.

Gegevensbescherming
Alle persoonlijke gegevens die u ons verschaft bij het gebruik van deze website zullen overeenkomstig onze privacy policy gebruikt worden.

Eigendomsrechten
Alle merken, auteursrechten, database-rechten en andere rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het materiaal op deze website (en met betrekking tot de organisatie en de lay-out van deze website) zijn, tezamen met de onderliggende softwarecode(s), het directe eigendom van ons of onze licentiehouders. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan om materiaal op deze website of de onderliggende softwarecode in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, te veranderen, openbaar te maken, uit te zenden, te distribueren, te verkopen of over te dragen. De inhoud van deze website mag echter gedownload worden, uitgeprint of worden gekopieerd voor uw persoonlijk, niet-commercieel, gebruik.

Aanvaardbaar gebruik
U mag deze website alleen overeenkomstig deze voorwaarden gebruiken en in ieder geval voor rechtsgeldige en geschikte doeleinden, wat inhoudt dat voldaan wordt aan alle van toepassing zijnde wetten, regelgeving en praktijkcodes binnen Nederland of enig ander rechtsgebied van waaruit u deze website benadert.

U komt in het bijzonder overeen dat u:

  • geen informatie zal posten, verzenden of verspreiden op of via deze website die schadelijk, obsceen, beledigend of anderszins onwettig is of kan zijn;
  • geen ongemachtigde, valse of frauduleuze reservering zult maken;
  • de ‘look & feel’ van deze website of de onderliggende softwarecode niet zult verwijderen, wijzigen of ermee interfereren;
  • geen ongemachtigde toegang zult verkrijgen of proberen te verkrijgen, via wat voor middel dan ook, tot (enig deel van) onze netwerken.
  • deze website niet zo zult gebruiken dat inbreuk wordt gemaakt of kan worden gemaakt op de rechten van een derde;
  • geen software, routine of apparaat zult gebruiken om elektronisch of handmatig te interfereren of pogen te interfereren met de aansturing of functionaliteit van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opladen of beschikbaar stellen van bestanden die corrupte gegevens of virussen bevatten via wat voor middel dan ook;
  • geen actie zult ondernemen die deze website of de gerelateerde infrastructuur overmatig of onredelijk belast;


Al onze andere rechten (op grond van de wet of anderszins) onverlet latende, behouden wij ons het recht voor:

  • om uw reserveringen te annuleren zonder u daarvan te verwittigen; en/of
  • u toegang te weigeren tot deze website wanneer wij naar eigen goeddunken geloven dat u (enig deel van) deze voorwaarden niet in acht neemt.


Wijzigingen op deze website
Wij mogen te allen tijde, zonder nadere berichtgeving, de informatie, de diensten, de producten en ander materiaal op deze website verbeteren of wijzigen. Wij mogen ook te allen tijde deze voorwaarden wijzigen, en een dergelijke wijziging zal onmiddellijk van kracht zijn bij het plaatsen van de veranderde voorwaarden op deze website.
Uw voortgezette toegang tot of gebruik van deze website wordt dan geacht uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden in te houden.

Links naar andere websites
Deze website kan links naar andere sites op het internet bevatten. Wij keuren dergelijke websites niet automatisch goed en zijn niet verantwoordelijk voor de informatie, het materiaal, de producten of diensten die op die websites staan of die toegankelijk zijn via die websites. Uw toegang tot en gebruik van dergelijke websites geschiedt volstrekt op uw eigen risico.

Cookies
Op deze website maken wij geen gebruik van zogenaamde 'cookies', waarmee wij zouden kunnen achterhalen welke pagina's u bezoekt en waaraan wij u bij uw volgende bezoek zouden kunnen herkennen.

Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, of bijzondere schade of verliezen of vervolgschade of –verliezen van wat voor aard dan ook die het gevolg zijn van de toegang tot of het gebruik van deze website of enige informatie die zij bevat, met inbegrip van gederfde winst en dergelijke, al of niet gebaseerd op contractbreuk of onrechtmatige daad (met inbegrip van onachtzaamheid), productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs wanneer wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Niets uit deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor schade met de dood als gevolg of enige andere persoonlijke schade veroorzaakt door onverantwoordelijk gedrag of voor frauduleuze misrepresentatie uitsluitend of beperken.

Afwijzing van garantie
Voor zoveel als dit toegestaan is door de wet wijzen wij alle impliciete garantie met betrekking tot informatie, diensten en materiaal die deze website bevat af. Al dergelijke informatie, diensten en al dat materiaal worden verschaft op basis van ”zoals deze is” en ”zoals deze beschikbaar is” zonder enige garantie van wat voor aard dan ook.

Vrijwaring
U komt overeen ons te zullen vrijwaren tegen, en schadeloos te stellen voor, alle aansprakelijkheid, verliezen, claims en onkosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten) in verband met uw inbreuk op deze voorwaarden.

Varia
Deze voorwaarden bevatten alle met ons overeengekomen voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van deze website. Geen andere schriftelijke of mondelinge stelling (met in begrip van stellingen in een brochure of in door ons gepubliceerd promotiemateriaal) zal er deel uit van maken.

Op uw gebruik van deze website, van materiaal dat ervan gedownload is en de werking van deze voorwaarden zijn de Nederlandse, dan wel Europese, wetten van toepassing en u komt overeen dat u zich onderwerpt aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland.

Copyright informatie voor de afbeeldingen van de voertuigen in het volledige digitale landschap van Avis 

Automotive Images, Copyright 2000 – 2016 izmo, Inc. All Rights Reserved. Alle afbeeldingen van voertuigen zijn eigendom van izmo, Inc. en worden beschermd door het Amerikaanse en internationale auteursrecht. De toegang en het gebruik van deze afbeeldingen zijn onderhevig aan voorwaarden welke zijn vastgelegd in een aparte licentieovereenkomst. Elk ongeoorloofd gebruik, reproductie, distributie, opname of wijziging van deze afbeeldingen is niet toegestaan.