Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

Indledning

Biludlejning i Danmark A/S (Avis), CVR-nr. 19 67 31 46, Roskildevej 14, 2620 Albertslund, ejer og administrerer denne hjemmeside (Hjemmesiden).
Du bedes venligst gennemgå nærværende betingelser og vilkår grundigt, før du bruger Hjemmesiden.

Når du afkrydser acceptboksen vedrørende nærværende betingelser og vilkår, udgør de en aftale mellem Avis og dig vedrørende din brug af Hjemmesiden.

Avis gør opmærksom på, at du således accepterer nedenstående bestemmelser om ansvarsbegrænsninger, ansvarsfraskrivelse og skadesløsholdelse.
 

Databeskyttelse

Avis behandler de personlige oplysninger, som du giver til Avis ved brug af Hjemmesiden, i overensstemmelse med Avis' datasikkerhedspolitik.
 

Ejendomsret

Alle varemærkerettigheder, ophavsrettigheder, databaserettigheder og andre immaterielle rettigheder på Hjemmesiden og i det tilgængelige materiale, herunder opbygningen og layoutet af Hjemmesiden samt den underliggende softwarekode, er ejet direkte af Avis eller af Avis' licensgivere.

Det er ikke tilladt at kopiere, modificere, ændre, publicere, udsende, distribuere, sælge eller overføre materiale fra Hjemmesiden eller den underliggende softwarekode helt eller delvist uden Avis' forudgående skriftlige samtykke.

Uanset ovenstående er det tilladt at downloade, printe og kopiere indholdet af Hjemmesiden til personligt, ikke-kommercielt brug.
 

Acceptabel brug

Hjemmesiden må alene bruges i overensstemmelse med nærværende betingelser og vilkår og alene til lovlige og rimelige formål i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, regler og retningslinjer i Danmark samt den jurisdiktion, hvorfra du bruger Hjemmesiden.

I særdeleshed tiltræder du ikke at:

  • sende, transmittere eller udbrede information på eller via Hjemmesiden, som er eller kan være skadeligt, uanstændigt, ærekrænkende eller på anden måde ulovligt,
  • foretage uautoriserede, falske eller svigagtige bookinger,
  • ødelægge, ændre eller forstyrre helhedsindtrykket af hjemmesiden, herunder den underliggende softwarekode,
  • skaffe eller forsøge at skaffe uautoriseret adgang til Avis' netværk, uanset måden.
  • bruge Hjemmesiden på en måde, der krænker eller kan krænke andres rettigheder,
  • bruge software, rutiner eller enheder til elektronisk eller manuelt at forstyrre eller forsøge at forstyrre driften eller funktionaliteten på Hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til uploading eller tilgængeliggørelse af filer indeholdende fejlbehæftet data eller vira, uanset måden,
  • udsætte Hjemmesiden for handlinger, der udgør en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning for Hjemmesiden eller relaterede infrastrukturer,


Uden præjudice for Avis' øvrige rettigheder (ifølge lov eller andet) forbeholder Avis sig retten til at: 

  • ophæve dine bookinger, hvis du overtræder nærværende betingelser og vilkår, og/eller
  • nægte dig adgang til Hjemmesiden, såfremt Avis vurderer, at du overtræder nærværende betingelser og vilkår.


 

Ændringer af hjemmesiden

Avis forbeholder sig ret til at forbedre eller ændre informationerne, tjenesterne, produkterne og alt andet materiale på Hjemmesiden, herunder nedlægge Hjemmesiden uden varsel. Avis forbeholder sig endvidere ret til at ændre nærværende betingelser og vilkår uden varsel. Eventuelle ændringer træder i kraft straks efter disses offentliggørelse på Hjemmesiden.
 

Links til andre hjemmesider

Hjemmesiden kan indeholde links til andre internethjemmesider. Avis har ikke godkendt nogen af disse hjemmesider, og Avis er ikke ansvarlig for informationer, materiale, produkter og tjenester, der er indeholdt eller tilgængelige på disse hjemmesider. Din adgang til og brug af disse hjemmesider sker på egen risiko.
 

Ansvar og ansvarsbegrænsning

Dansk rets almindelige regler om erstatning er gældende med undtagelse af nedenstående begrænsninger.

Avis er uden ansvar for ethvert tab som følge af indirekte skader og følgeskader, herunder tab af forventet avance og tab af goodwill ved adgang til eller brug af Hjemmesiden eller information indeholdt på Hjemmesiden, uanset ansvarsgrundlaget.

Avis er endvidere uden ansvar for ethvert tab som følge af skade forårsaget ved simpel uagtsomhed, kontraktbrud, produktansvar og lignende.

Uanset ovenstående, er Avis underlagt lov om produktansvar, ligesom Avis er ansvarlig for død og personskade forårsaget af skadevirkende oplysninger afgivet ved grov uagtsomhed eller forsæt.
 

Ansvarsfraskrivelse

Al information, alle tjenester og alt materiale på Hjemmesiden stilles alene til rådighed, som det er og forefindes, uden garanti af nogen slags.

Avis garanterer hverken direkte eller indirekte, at tjenesterne på Hjemmesiden er uforstyrrede, fejlfrie, virusfri, sikre, præcise, pålidelige, af nogen specifik kvalitet eller bliver leveret til rette tid. Avis garanterer endvidere ikke, at Hjemmesidens indhold kan downloades sikkert og uden risiko for skade.

Når du accepterer disse betingelser og vilkår, bekræfter du, at hverken Avis, tredjemand eller Hjemmesidens tjenester giver professionelle råd af nogen slags, og at brug af Hjemmesiden sker på egen risiko og uden ansvar for Avis af nogen slags.
 

Skadesløsholdelse

Når du accepterer disse betingelser og vilkår, indestår du for, at du, såfremt du misligholder disse betingelser og vilkår, skal holde Avis skadesløs for ethvert tab, som Avis måtte lide, herunder som følge af direkte og indirekte skader, følgeskader, tab af forventet avance og tab af goodwill samt betaling af rimelige advokatomkostninger.
 

Lovvalg og værneting

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelse og rækkevidde af nærværende betingelser og vilkår skal afgøres ved Københavns Byret under anvendelse af dansk ret.
 

Force majeure

Avis er ikke ansvarlig for tab eller skade, som skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, antiterror, sabotage, naturkatastrofer, strømnedbrud samt strejker, lockout, boykot og blokade, uanset om Avis er part i konflikten.
 

Diverse

Disse betingelser og vilkår udgør udtømmende din aftale med Avis vedrørende din brug af Hjemmesiden. Nærværende betingelser og vilkår har forrang for andre erklæringer, skriftlige eller mundtlige (inklusiv erklæringer i brochurer eller andet salgsfremmende salgsmateriale udgivet af Avis).