ANVÄNDARVILLKOR

Användarvillkor för Avis webbplats

Avis Biluthyrning,  Sweden Rent a Car AB, med organisationsnr 556102-2822 är registrerat i Sverige med säte på adressen: Box 6050, 171 54 Solna, äger och driver denna webbplats. I dessa villkor syftar orden "vi", "vår" och "oss" på Avis Biluthyrning. Var vänlig granska villkoren noggrant innan ni använder webbplatsen. Användning av webbplatsen innebär att ni blir bunden av villkoren.
 

Skydd för personuppgifter

Personuppgifter som ni lämnar när ni använder webbplatsen kommer att användas i enlighet med vår personuppgiftspolicy.
 

Cookies

Denna webbplats använder sig utav sk ”cookies” mer information om vår behandling av cookies finner ni i vår personuppgiftspolicy.
 

Immateriella rättigheter

Alla varumärken, all upphovsrätt, rättigheter till databas och andra immateriella rättigheter till innehållet på denna webbplats (liksom webbplatsens struktur och layout) tillsammans med underliggande programvarukod ägs antingen direkt av oss eller av våra licensgivare. Utan vårt skriftliga medgivande får ni varken helt eller delvis, även för eget bruk, kopiera, modifiera, ändra, publicera, sända, distribuera, sälja eller överföra något material på denna webbplats eller underliggande programvarukod. Innehållet på denna webbplats får dock laddas ner, skrivas ut eller kopieras för ert personliga icke-kommersiella bruk.

 

Godkänd användning

Ni får använda webbplatsen endast i enlighet med villkoren och, under alla omständigheter, för lagliga och lämpliga ändamål, vilket innefattar att följa alla tillämpliga lagar, förordningar och handelsbruk eller annan sedvana inom Storbritannien, Sverige eller annan jurisdiktion från vilken ni tillträder webbplatsen.

I synnerhet samtycker ni till att inte:

  • på eller via denna webbplats lägga in, överföra eller sprida information som är eller kan vara skadlig, stötande, kränkande eller på annat sätt olaglig
  • göra någon annan icke godkänd, falsk eller olaglig bokning
  • göra oläslig, ändra eller störa webbplatsens omedelbara framtoning eller underliggande programvarukod
  • använda webbplatsen på ett sätt som orsakar eller kan orsaka intrång i annans rätt
  • använda programvara, rutiner eller anordningar för att, elektroniskt eller manuellt, störa eller försöka störa driften eller funktionen hos webbplatsen såsom genom att ladda upp eller göra tillgängliga filer som innehåller korrupt data eller virus, på något sätt
  • vidta någon åtgärd som orimligt eller oproportionerligt belastar webbplatsen eller relaterad infrastrukturobehörigt tillskansa eller försöka tillskansa er tillträde till något av våra nätverk, på något sätt.Med förbehåll för alla våra andra rättigheter (enligt lag eller i övrigt) förbehåller vi oss rätten att vid missbruk av webbplatsen eller vid brott mot dessa villkor:

  • annullera era bokningar utan meddelande till er och/eller
  • vägra er tillträde till webbplatsen om vi anser att ni har brutit mot något av villkoren
     

Ändringar på webbplatsen

Vi kan när som helst utan förvarning ändra informationen, tjänsterna, produkterna och annat material på webbplatsen eller upphöra med webbplatsen. Vi kan också när som helst ändra villkoren, och ändringarna träder i kraft omedelbart när de ändrade villkoren lagts upp på webbplatsen. Ert fortsatta tillträde till eller er fortsatta användning av webbplatsen skall därför anses utgöra er accept av de ändrade villkoren.
 

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser på Internet. Vi stödjer inte sådana webbplatser och vi är inte ansvariga för information, material, produkter eller tjänster som återfinns på eller är tillgängliga genom dessa webbplatser. Ert tillträde till och er användning av dessa webbplatser sker uteslutande på er egen risk.
 

Friskrivning från garanti

I den största möjliga utsträckning som lagen tillåter friskriver vi oss från alla underförstådda garantier avseende de uppgifter, tjänster och material som webbplatsen innehåller. All sådan information, sådana tjänster och sådant material tillhandahålls "i befintligt skick" och "i mån av tillgång" utan garanti av något slag.

Avis ger inte någon underförstådd eller uttrycklig garanti för att någon del av tjänsten kommer att tillhandahållas utan avbrott, vara felfri, fri från virus, tillhandahållas på rätt tidpunkt, vara säker, korrekt, tillförlitlig eller ha någon viss egenskap eller att innehållet på något sätt är säkert för nedladdning. Ni är införstådd med och godkänner att varken Avis eller någon partner i webbplatsen och dess tjänster lämnar expertråd av något slag och om ni följer sådana råd eller förlitar er på annan information sker detta uteslutande på er egen risk och utan ansvar för oss av något slag.
 

Skadeersättning

Ni samtycker till att ersätta oss för, försvara oss från och hålla oss skadeslösa för allt ansvar, all förlust, alla anspråk och kostnader (inklusive skäliga ombudskostnader) som har samband med ert brott mot Villkoren.
 

Övrigt

Dessa villkor tillsammans med vår personuppgiftspolicy utgör ert fullständiga avtal med oss avseende er användning av webbplatsen. Andra skriftliga eller muntliga uttalanden (inklusive uttalanden i någon broschyr eller marknadsföringsmaterial som publicerats av oss) utgör inte del av avtalet.

Er användning av webbplatsen, allt från densamma nedladdat material och verkan av villkoren skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt och ni samtycker till att underkasta er svenska domstolars icke-exklusiva jurisdiktion.


Upphovsrättsinformation för bilder av våra hyrbilar som är Avis digitala egendom

Fordonsbilder, upphovsrätt 2000–2016 izmo, Inc. Med ensamrätt. Fordonsbilderna som finns här ägs av izmo, Inc. och skyddas av USA:s och internationella upphovsrättslagar. Tillgång till och användning av dessa bilder begränsas av villkoren i ett separat licensavtal. All obehörig användning, reproduktion, distribution, lagring eller modifiering av dessa bilder är strängt förbjuden.